• Wednesday August 4,2021

Sotsiaalseadus

Selgitame, mis on sotsiaalne seadus, selle tunnused, harud ja näited. Lisaks, miks see on oluline ja mis on sotsiaalne riik.

Sotsiaalseadus kaitseb ühiskonna kõige nõrgemaid sektoreid.
 1. Mis on sotsiaalne seadus?

Sotsiaalseadus on seaduste, sätete ja normide kogum, mis kehtestab ja eristab majanduslikult nõrkade inimeste, ühiskonna rühmade ja sektorite kaitse põhimõtteid ja meetmeid. See on õiguslik raamistik, mis tegeleb võimalike konfliktidega, mis tekivad ühiskonnas ja seda moodustavate sotsiaalsete klasside vahel.

Sotsiaalseadus, nagu nimigi viitab, käsitleb sotsiaalseid õigusi, mis on positiivse seadusega tunnustatud subjektiivsed õigused ja mis on osa inimese põhiõigustest, nagu need on heaks kiidetud majanduslike õiguste rahvusvahelise paktiga., Sotsiaal- ja kultuurivaldkond (ICESCR), mis jõustus rahvusvaheliselt 1976. aastal.

Neid õigusi tunnustatakse ka 1948. aastal välja kuulutatud inimõiguste ülddeklaratsioonis. Neid eristatakse tavaliselt loodusõigustest ja seetõttu antakse neile eraldi õigusaktid.

Sotsiaalsed õigused võivad põhineda "ühiskondlikul lepingul", nagu Rousseau sellest aru saab (kas otseselt riigi põhiseaduses või mitte), või tuleneda vastavatest inimõiguste deklaratsioonidest. Nad käsitlevad isikuvabaduste, töö, sotsiaalkindlustuse ja põhiteenustele juurdepääsuga seotud küsimusi .

See võib teid teenida: avalik seadus

 1. Määratlus autorite järgi

Sotsiaalõiguses on palju ametlikke määratlusi. Allpool loetleme mõned:

 • Trueba Urbina (1972) sõnul on see „põhimõtete, institutsioonide ja normide kogum, mis sõltuvalt integratsioonist kaitseb, kaitseb ja nõuab neid, kes elavad oma tööst ja neid, kes on majanduslikult nõrgad“.
 • González Díazi (1978) sõnul on see "... dünaamilisel integratsioonil põhinev ühiskonnaorganisatsioon, mille teoloogiline eesmärk on saavutada sotsiaalse õigluse kaudu inimeste, rahvaste suurim sotsiaalne heaolu ".
 • Radburchi (1998) sõnul seevastu: „Keskne idee, millest sotsiaalõigus on inspireeritud, ei ole inimeste võrdsuse idee, vaid nende vahel eksisteeriva ebavõrdsuse tasandamine ; võrdsus pole enam seaduse lähtepunkt, millest saab õiguskorra eesmärk või püüdlus.

Pange tähele, kuidas kõik formaalsed määratlused langevad kokku sotsiaalse õiguse spetsiifilises käsitluses seoses sotsiaalsete probleemide õigusliku lahendamisega, aga ka õiglasema õigusliku ühiskonna ehitamisel.

 1. Sotsiaalõiguse tunnused

Sotsiaalõiguse huvialad on seotud inimeste kooseksisteerimisega ühiskonnas, see tähendab inimese sotsiaalsete vajaduste õiglase lahendamisega, mis põhineb institutsioonide sekkumisel. See on otseselt seotud võrdsuse, võrdsuse, õigusriigi ja muude tingimustega, mis tagavad sotsiaalse rahu jätkumise.

Esmapilgul peaks see olema üks põhilisi õiguse harusid praeguses ühiskonnas, mis mõistab sotsiaalsete vajaduste rahuldamist iga kord olulisematena. Tavaliselt mõistetakse seda seaduse tähenduses, moodustades osa muudest õiguslikest ettekirjutustest (näiteks tööseadus, menetlusseadus jne).

 1. Sotsiaalõiguse harud

Sotsiaalõigus kaalub rändevoogude reguleerimist.

Sotsiaalõigus hõlmab järgmisi harusid:

 • Tööseadus (või õigus tööle) . See, mis reguleerib tööandjate ja töötavate töötajate vahelisi suhteid, tagamaks, et need toimuvad võimalikult õiglaselt ning kaasatud üksuste täieliku ja vastastikuse nõusoleku alusel.
 • Õigus sotsiaalkindlustusele . Vastutab selle eest, et tagatakse üksikisikutele juurdepääs inimväärsele elumudelile seoses indiviidi terviklikkusega, mittediskrimineerimise ja nende pingutuste õiglase hüvitamisega.
 • Rändeseadus On teada, et elukoha muutmine on inimõigus ja tegevus, mida teostatakse massiliselt alates inimkonna algusest. See sotsiaalõiguse haru käsitleb iga riigi või piirkonna sisserändeseadusi ja rännet.
 • Põllumajanduseadus Need, mis reguleerivad riigi territooriumi valdamist ja kasutamist põllumajanduslikel eesmärkidel, see tähendab toiduainete tootmiseks.
 1. Sotsiaalõiguse tähtsus

Sotsiaalseadus on ülioluline sotsiaalsete muutuste tagamiseks, see tähendab õiglasema ühiskonna järkjärguliseks ülesehitamiseks, mis on vaba nähtustest, mis vaesustavad inimeste ühiskondlikku elu, näiteks diskrimineerimisest. n, rassism, vägivaldne töö, haridusele ligipääsu puudumine jne.

Need mõisted on sageli rühmitatud sotsiaalse õigluse mõiste alla ja nende tähelepanu on sotsiaalse rahu, st sotsiaalsete klasside minimaalse konsensuse saavutamiseks organiseeritud kogukonnas hädavajalik . ja produktiivne.

 1. Sotsiaalõiguse näited

Sotsiaalne võitlus naiste õiguste eest sai alguse kahekümnenda sajandi alguses.

Sotsiaalõiguse huvialade näited on järgmised:

 • Võitlus ksenofoobia, rassismi ja mitmesuguste diskrimineerimise vormidega.
 • Naiste rolli nähtavus tänapäeva ühiskonnas ja võitlus seksismi vastu.
 • Töölisklasside ja kõige haavatavamate sektorite sotsiaalne kaitse ekspluateerimise, tõrjutuse ja muu toksilise sotsiaalse dünaamika eest.
 • Põhivabaduste ja rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste kaitse.
 1. Sotsiaalne staatus

Mõiste "sotsiaalne riik" on Saksa õigusajaloo konstruktsioon, mis pärineb muistsest Preisimaast ja mis pärast paljusid ümberkorraldusi püsib tänaseni, ehkki "sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi" piires, st enam-vähem vähem sünonüümiks õigusriigile .

Viimane tähendab seaduse ees võrdsuse põhimõtet, see tähendab kõigile võrdseid võimalusi, teoreetiliselt vältides tõrjutust, eraldamist ja diskrimineerimist.

Jätka teemaga: Võrdsed õigused


Huvitavad Artiklid

Suveräänsus

Suveräänsus

Selgitame teile, mis on suveräänsus ja mis on muu hulgas selliste autorite nagu Jean Bodin järgi mõiste suverään. Suveräänsus on riikidele iseloomulik. Mis on suveräänsus? Suveräänsuse kontseptsiooni seostati üldiselt poliitilise teooria ulatusega . Autorid, nagu Hobbes, Rousseau, Locke, Bodin, on paljude hulgas pühendanud suure osa oma tööst kas otsesõnu või mitte. Suveräänsuse all

Poliitika

Poliitika

Selgitame teile, mis on poliitika, selle kontseptsioonid ja kuidas selline võimuvorm tekkis. Lisaks, mis on poliitiline süsteem ja mõned näited. Poliitika on üks paljudest võimalustest võimu teostamiseks. Mis on poliitika? Poliitika alates iidsetest tsivilisatsioonidest kuni modernsuseni on see peamine telg, kus valitsuse otsused on liigendatud . Polii

Valgus

Valgus

Selgitame kõike valguse, selle uurimise ajaloo, leviku ja muude omaduste kohta. Lisaks loomulik ja kunstlik valgus. Valgus on inimsilmale nähtav kiirgusvorm. Mis on valgus? See, mida me nimetame valguseks, on see osa elektromagnetilisest spektrist, mida inimsilm tajub . Peale selle on universumis mitmesuguseid elektromagnetilise kiirguse vorme, mis levivad kosmoses ja transpordivad energiat ühest kohast teise, näiteks ultraviolettkiirgus või kiired x, kuid ühtegi neist ei saa looduslikult tajuda. Nagu

Toiduahel

Toiduahel

Selgitame, mis on toiduahel ja lingid, millest see koosneb. Lisaks, kuidas on vee- ja maapealsed ahelad. Toiduahelad on aine ja energia liikumine ühest organismist teise. Mis on toiduahel? Toiduahel on protsess, mille käigus toitaineid kantakse erinevate liikide vahel, mis moodustavad bioloogilise koosluse.

Kergendamine

Kergendamine

Selgitame, mis on reljeef (nii geograafias kui ka kunstis) ja selle omadused. Näited igat tüüpi geograafilisest reljeefist. Reljeef geograafiliselt on sünonüüm geograafilistele õnnetustele. Mis on kergendus? Reljeef on pinna silmapaistev tekstuur, kuid sellel sõnal võib olla ka muid tähendusi, mis on seotud inimeste kunsti ja dialoogiliste väljenditega. Reljeef n

Riistvara

Riistvara

Selgitame, mis on riistvara ja neli riistvara põlvkonda, mis eksisteerivad. Riistvara tüübid, mõned näited ja mis on tarkvara. Riistvara on arvuti mehaanilised, elektroonilised, elektrilised ja välisseadmed. Mis on riistvara? Arvutiteaduses on see tuntud kui riistvara (ingliskeelsete sõnade hard , jäik ja Tarbeesemed, toode, kaup) kokku s s s s s s s s arvutis või arvuti See viitab selle mehaanilise, elektroonilise, elektrilise ja perifeerse komponendi komponentidele, arvestamata programme ja muid. digitaa