• Saturday October 24,2020

Sotsiaalseadus

Selgitame, mis on sotsiaalne seadus, selle tunnused, harud ja näited. Lisaks, miks see on oluline ja mis on sotsiaalne riik.

Sotsiaalseadus kaitseb ühiskonna kõige nõrgemaid sektoreid.
 1. Mis on sotsiaalne seadus?

Sotsiaalseadus on seaduste, sätete ja normide kogum, mis kehtestab ja eristab majanduslikult nõrkade inimeste, ühiskonna rühmade ja sektorite kaitse põhimõtteid ja meetmeid. See on õiguslik raamistik, mis tegeleb võimalike konfliktidega, mis tekivad ühiskonnas ja seda moodustavate sotsiaalsete klasside vahel.

Sotsiaalseadus, nagu nimigi viitab, käsitleb sotsiaalseid õigusi, mis on positiivse seadusega tunnustatud subjektiivsed õigused ja mis on osa inimese põhiõigustest, nagu need on heaks kiidetud majanduslike õiguste rahvusvahelise paktiga., Sotsiaal- ja kultuurivaldkond (ICESCR), mis jõustus rahvusvaheliselt 1976. aastal.

Neid õigusi tunnustatakse ka 1948. aastal välja kuulutatud inimõiguste ülddeklaratsioonis. Neid eristatakse tavaliselt loodusõigustest ja seetõttu antakse neile eraldi õigusaktid.

Sotsiaalsed õigused võivad põhineda "ühiskondlikul lepingul", nagu Rousseau sellest aru saab (kas otseselt riigi põhiseaduses või mitte), või tuleneda vastavatest inimõiguste deklaratsioonidest. Nad käsitlevad isikuvabaduste, töö, sotsiaalkindlustuse ja põhiteenustele juurdepääsuga seotud küsimusi .

See võib teid teenida: avalik seadus

 1. Määratlus autorite järgi

Sotsiaalõiguses on palju ametlikke määratlusi. Allpool loetleme mõned:

 • Trueba Urbina (1972) sõnul on see „põhimõtete, institutsioonide ja normide kogum, mis sõltuvalt integratsioonist kaitseb, kaitseb ja nõuab neid, kes elavad oma tööst ja neid, kes on majanduslikult nõrgad“.
 • González Díazi (1978) sõnul on see "... dünaamilisel integratsioonil põhinev ühiskonnaorganisatsioon, mille teoloogiline eesmärk on saavutada sotsiaalse õigluse kaudu inimeste, rahvaste suurim sotsiaalne heaolu ".
 • Radburchi (1998) sõnul seevastu: „Keskne idee, millest sotsiaalõigus on inspireeritud, ei ole inimeste võrdsuse idee, vaid nende vahel eksisteeriva ebavõrdsuse tasandamine ; võrdsus pole enam seaduse lähtepunkt, millest saab õiguskorra eesmärk või püüdlus.

Pange tähele, kuidas kõik formaalsed määratlused langevad kokku sotsiaalse õiguse spetsiifilises käsitluses seoses sotsiaalsete probleemide õigusliku lahendamisega, aga ka õiglasema õigusliku ühiskonna ehitamisel.

 1. Sotsiaalõiguse tunnused

Sotsiaalõiguse huvialad on seotud inimeste kooseksisteerimisega ühiskonnas, see tähendab inimese sotsiaalsete vajaduste õiglase lahendamisega, mis põhineb institutsioonide sekkumisel. See on otseselt seotud võrdsuse, võrdsuse, õigusriigi ja muude tingimustega, mis tagavad sotsiaalse rahu jätkumise.

Esmapilgul peaks see olema üks põhilisi õiguse harusid praeguses ühiskonnas, mis mõistab sotsiaalsete vajaduste rahuldamist iga kord olulisematena. Tavaliselt mõistetakse seda seaduse tähenduses, moodustades osa muudest õiguslikest ettekirjutustest (näiteks tööseadus, menetlusseadus jne).

 1. Sotsiaalõiguse harud

Sotsiaalõigus kaalub rändevoogude reguleerimist.

Sotsiaalõigus hõlmab järgmisi harusid:

 • Tööseadus (või õigus tööle) . See, mis reguleerib tööandjate ja töötavate töötajate vahelisi suhteid, tagamaks, et need toimuvad võimalikult õiglaselt ning kaasatud üksuste täieliku ja vastastikuse nõusoleku alusel.
 • Õigus sotsiaalkindlustusele . Vastutab selle eest, et tagatakse üksikisikutele juurdepääs inimväärsele elumudelile seoses indiviidi terviklikkusega, mittediskrimineerimise ja nende pingutuste õiglase hüvitamisega.
 • Rändeseadus On teada, et elukoha muutmine on inimõigus ja tegevus, mida teostatakse massiliselt alates inimkonna algusest. See sotsiaalõiguse haru käsitleb iga riigi või piirkonna sisserändeseadusi ja rännet.
 • Põllumajanduseadus Need, mis reguleerivad riigi territooriumi valdamist ja kasutamist põllumajanduslikel eesmärkidel, see tähendab toiduainete tootmiseks.
 1. Sotsiaalõiguse tähtsus

Sotsiaalseadus on ülioluline sotsiaalsete muutuste tagamiseks, see tähendab õiglasema ühiskonna järkjärguliseks ülesehitamiseks, mis on vaba nähtustest, mis vaesustavad inimeste ühiskondlikku elu, näiteks diskrimineerimisest. n, rassism, vägivaldne töö, haridusele ligipääsu puudumine jne.

Need mõisted on sageli rühmitatud sotsiaalse õigluse mõiste alla ja nende tähelepanu on sotsiaalse rahu, st sotsiaalsete klasside minimaalse konsensuse saavutamiseks organiseeritud kogukonnas hädavajalik . ja produktiivne.

 1. Sotsiaalõiguse näited

Sotsiaalne võitlus naiste õiguste eest sai alguse kahekümnenda sajandi alguses.

Sotsiaalõiguse huvialade näited on järgmised:

 • Võitlus ksenofoobia, rassismi ja mitmesuguste diskrimineerimise vormidega.
 • Naiste rolli nähtavus tänapäeva ühiskonnas ja võitlus seksismi vastu.
 • Töölisklasside ja kõige haavatavamate sektorite sotsiaalne kaitse ekspluateerimise, tõrjutuse ja muu toksilise sotsiaalse dünaamika eest.
 • Põhivabaduste ja rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste kaitse.
 1. Sotsiaalne staatus

Mõiste "sotsiaalne riik" on Saksa õigusajaloo konstruktsioon, mis pärineb muistsest Preisimaast ja mis pärast paljusid ümberkorraldusi püsib tänaseni, ehkki "sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi" piires, st enam-vähem vähem sünonüümiks õigusriigile .

Viimane tähendab seaduse ees võrdsuse põhimõtet, see tähendab kõigile võrdseid võimalusi, teoreetiliselt vältides tõrjutust, eraldamist ja diskrimineerimist.

Jätka teemaga: Võrdsed õigused


Huvitavad Artiklid

Pseudoteadus

Pseudoteadus

Selgitame, mis on pseudoteadused ja millised on nende omadused. Lisaks pseudoteaduste tüübid ja näited. Astroloogia on üks populaarsemaid pseudoteadusi. Mis on pseudoteadus? Pseudoteaduseks või pseudoteaduseks nimetatakse kõiki kinnistamise, uskumuse või praktika vorme, mis näivad olevat teaduslikud, ilma et nad oleksid , see tähendab, et nad ei järgiks Minus sätestatud objektiivse kontrollimise samme. kõik tead

Väärtpaberite tüübid

Väärtpaberite tüübid

Selgitame teile, mis tüüpi väärtused eksisteerivad nii sotsiaalselt kui ka universaalselt ja konkreetsetes valdkondades. Lisaks iga tüübi omadused. Väärtused näitavad, mida kultuur väärtuslikuks peab. Mis tüüpi väärtused on? Väärtustest rääkides viitame objektide või subjektide omadustele ja omadustele, mida kogu inimühiskond peab väärtuslikuks , st mida ta peab väärtustamiseks, et neid kaitsta, julgustada ja korrata. Väärtused võivad olla v

Elektriväli

Elektriväli

Selgitame teile, mis on elektriväli, selle avastamise ajalugu, kuidas mõõdetakse selle intensiivsust ja milline on selle valem. Elektriväli on ruumi piirkond, mida on muudetud elektrilaenguga. Mis on elektriväli? Elektriväli on füüsiline väli või ruumi piirkond, mis interakteerub elektrijõuga . Selle kuj

Juhtimine halduses

Juhtimine halduses

Selgitame, mis on juhtimine halduses ning erinevused juhtimise ja halduse vahel. Projektijuhtimine ja avalik juhtimine. Igal ettevõttel peab olema tegevuskava, mis vastab selle eesmärkidele. Mis on juhtimine halduses? Ärijuhtimine tähendab protsesside kavandamist ettevõtte või organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks . Admin

Tertsiaarne sektor

Tertsiaarne sektor

Selgitame, mis on teenindussektor, selle peamised valdkonnad ja näited. Lisaks koosneb see, millest koosneb primaarne, sekundaarne ja kvaternaarne sektor. Tertsiaarsektor pakub eritoetust tarbijatele või ettevõtetele. Milline kolmanda taseme sektor? Seda nimetatakse majandusahela kolmanda sektoriks või teenuste sektoriks, mis erinevalt kahest eelmisest ei tegele tooraine kaevandamisega ega selle muutmine tarbekaupadeks, kuid selleks, et rahuldada nii lõpptarbijad kui ka muud ettevõtted ja tööstused , tegevus- ja ärivajadusi või muud laadi vajadusi . Selle se

Andmed

Andmed

Selgitame, mis on andmed, mõningaid selle teabebaasi omadusi ja olemasolevat tüüpi andmeid. Andmed võivad olla numbrilised, tähestikulised ja tähtnumbrilised. Mis on fakt? Andmed on muutuja esitus, mis võib olla kvantitatiivne või kvalitatiivne; need tähistavad asjadele omistatud väärtust . Andmed on